Adatvédelmi Tájékoztató

Design Terminal Logo
Design Terminal - Cookie Policy

1. KIK VAGYUNK?

Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Design Terminál („Design Terminál”) (székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.; cégjegyzékszám: 11-09-024678, adószám: 25717002-2-11) a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan adatkezelőként jár el.

Design Terminál, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az online felületén történő adatkezelés rendjére az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót alkotja.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó által a Design Terminál rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelésére, továbbá mindazokra a személyes adatokra, amelyeket akár a Design Terminál online felületein vagy a ’Cookie’-k alkalmazásával gyűjt a Design Terminál.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Felhasználó: az a természetes személy, aki a Design Terminál online felületét látogatja, és ennek keretében megadja az alábbi 3.3 pontban felsorolt adatait (érintett);
 • Online felület: a Design Terminál által működtetett honlap (www.designterminal.org);

3. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA? MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

 • A Design Terminál honlapjához bárki - személyes adatai megadása nélkül - hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
 • A Design Terminál személyes adatokat az online felületek látogatása, valamint a szolgáltatások igénybe vétele során kezel, a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján.
 • Az adatkezelés célja:
  • a Design Terminál által szervezett mentor programban való részvétel céljából (a kezelt adatok köre ebből a célból: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, honlap);
  • a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás (a kezelt adatok köre ebből a célból: név, e-mail cím);
  • a Felhasználók azonosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása (a kezelt adatok köre ebből a célból: név, e-mail cím),
  • adminisztratív és jogi célok támogatására, például a csalás megelőzésére szolgáló szűrés, biztonsági és védelmi célok (a kezelt adatok köre ebből a célból: név, e-mail cím, IP cím).
 • Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Amennyiben a Design Terminál a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem érintett új célra kívánja felhasználni, úgy, az új adatkezelést megelőzően arról, a Design Terminál írásban értesíti a Felhasználót, amely során ismerteti Felhasználóval mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt bekéri a Felhasználó hozzájárulását.
 • A Design Terminál az online felületek látogatóiról – a személyes adatok körébe nem tartozó - nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjthet és automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzíthet olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, például az online felületek látogatói által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a Design Terminál online felületére érkezett.

4. PROFILALKOTÁS

 • A Felhasználó hozzájárulása alapján a Design Terminál profilalkotást végezhet annak érdekében, hogy a Felhasználó igényeinek, kívánságainak és érdeklődési körének megfelelően kialakított tartalmak és hirdetések kerüljenek megjelenítésre az oldalon.
 • Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a Felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen az személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz vagy viselkedéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 • A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. a) pontjában szereplő adatkezelési tevékenységek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja képezi, amelynek értelmében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Felhasználó) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. b-c) pontjaiban szereplő adatkezelési tevékenységek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja képezi, mely alapján a személyes adatok kezelésére a Design Terminál Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
 • A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. d) pontjában szereplő adatkezelési tevékenység jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja képezi, melynek értelmében az adatkezelésre a Design Terminál jogos érdeke alapján kerül sor, azzal, hogy a Design Terminál alaposan megvizsgálja a Felhasználó érdekeit és alapvető jogait és szabadságait, valamint azt, hogy nem élveznek-e elsőbbséget a Design Terminál jogos érdekeivel szemben (egyensúlyvizsgálat).
 • Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők.
 • Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. A DESIGN TERMINÁL ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 • A Design Terminál szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Design Terminál az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Design Terminál a Felhasználók 3. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja.
 • A Design Terminál, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön és/vagy adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 • A Design Terminál bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Design Terminál érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik –, illetve a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználó elérhető adatait.

7. MENNYI IDEIG KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIDAT?

 • A Design Terminál a Felhasználó által megadott személyes adatokat addig az időpontig kezeli, amíg a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt céloknak megfelelően szükséges vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidő eltelik.
 • A Design Terminál nem őrzi a személyes adatokat az indokoltnál hosszabb ideig. A Design Terminál és Felhasználó között a közöttünk megkötött szerződés teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig.
 • A Felhasználóról gyűjtött keresési adatokat a Design Terminál 4 (négy) napig kezeli.
 • Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
 • Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le, vagy regisztrációját nem törli, a Felhasználó személyes adatait a Design Terminál 8 (nyolc) évig kezeli, ezt követően a személyes adatokat törli.
 • A Design Terminál az Alumni programba regisztrált tagok személyes adatait 5 (öt) évig kezeli, ezt követően a személyes adatokat törli. Az Alumni Tag ismételt hozzájárulása esetén ezen időszak ismételten meghosszabbítható 5 (öt) évvel a tagság megszűnése előtt.

8. ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A Design Terminál jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Design Terminál nem tehető felelőssé.

9. ADATFELDOGOZÓK

 • Design Terminál tevékenysége során igénybe veheti különböző külső szolgáltatók (adatfeldolgozók) szolgáltatásait, hogy a Design Terminál érdekében konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák személyes adataidat.
 • Az adatfeldolgozók a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az adataidat meg kell őrizniük.
 • Személyes adatait az alábbi adatfeldolgozók tudomására hozhatjuk az alábbi célokból:
  • Supreme Element Kft. (cg.: 19-09-517507): IT üzemeltetés, rendszergazdai szolgáltatás, IT support.
  • Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics): Google Analytics szolgáltatás.
 • Az adatkezelők adatkezelésére ezen harmadik fél adatkezelők saját adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi tájékoztatójukat.

10. HOGYAN VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIDAT?

 • A Design Terminál eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy
  • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
  • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
  • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
  • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.
 • A Design Terminál megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket a Felhasználó személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
 • Ennek megfelelően a Design Terminál egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

11. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG A FELHASZNÁLÓT?

 • Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Felhasználó jogosult arra, hogy:
  • kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
  • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
  • kérje a személyes adatainak törlését,
  • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
  • tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
  • kérje az adathordozhatóságot,
  • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
  • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
 • Hozzáférési jog
  Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Design Termináltól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.
  Felhasználó jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet a Design Terminál a Felhasználótól, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.
 • A helyesbítéshez való jog
  Felhasználó jogosult kérni a Design Termináltól, hogy a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
  Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a Design Termináltól a személyes adatainak törlését, Design Terminál pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben Design Terminál további szolgáltatásokat nem tud nyújtani Felhasználó részére
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a Design Terminál megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.
 • A tiltakozáshoz való jog
  Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a Design Terminálnál személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti a Design Termináltól, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.
  Ezen felül, ha Felhasználó személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Design Terminál, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.
  Továbbá Felhasználó jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy a Design Terminál nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  Felhasználó jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt Design Terminál akadályozná.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog
  Ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy a honlap-fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  Ha Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Design Terminálnak adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a Design Terminál biztosítani a kért szolgáltatásokat.
 • Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: [email protected]).

12. KAPCSOLATTARTÁS

 • Amennyiben a Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a Design Terminál erre kijelölt munkatárásához. E-mail: [email protected]

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A Design Terminál fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosításokról tájékoztatást a Design Terminál honlapján kaphat.
 • A Design Terminál az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A Design Terminál az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.
 • Az online felületek látogatói és a Felhasználók a Design Terminál online felületeiről más, nem a Design Terminál által üzemeltett honlapokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért, illetve az online felületek látogatói és a Felhasználók által a Design Terminál online felületein megadott adatai biztonságáért a Design Terminál felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.
IRATKOZZ FEL A HÍRLEVÉLRE!