Altalános Felhasználási Feltételek (AFF)

Design Terminal Logo
Design Terminal - AFF

I. Általános adatok

 • Jelen ÁFF tárgyát képező honlap (a továbbiakban: Honlap/weboldal) címe:http://designterminal.org/
 • A Honlap üzemeltetője:
  Név: Design Terminál Nonprofit Kft.
  Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
  Cégjegyzékszám: 11-09-024678
  Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)
 • A Szolgáltató: A Design Terminál Nonprofit Kft., aki a honlapot működteti, és azon keresztül szolgáltatásokat nyújthat.
 • Felhasználó:
  Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb személy, szervezet, aki/amely a Honlapra belép, illetve – amennyiben az lehetséges - azon regisztrál, és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, a Honlap funkcióit használja.

II. Felhasználás általános szabályai

 • A Felhasználó a Honlap meglátogatásával, valamely funkciójának igénybevételével elfogadja az itt meghatározott feltételeket.
 • A Design Terminál weboldalán, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és azokat kizárólag a Design Terminál Nonprofit Kft. jogosult használni.
 • A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a Design Terminált, mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.
 • A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
 • A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Design Terminál a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 • A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeli azokat a Design Terminál. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a Design Terminál Nonprofit Kft. tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatja. A Design Terminál korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok a Design Terminál által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Design Terminál Nonprofit Kft. nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

III. Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

 • A Design Terminál minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra, információkra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok, információk és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
 • A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért és az ebből eredő bármilyen kárért vagy költségért a Design Terminál felelősséget nem vállal. A Design Terminál nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 • A weboldalon a programokkal kapcsolatos információk szintén csak tájékoztató jellegűek, beleértve a részvételi feltételeket is. A Design Terminál Nonprofit Kft. fenntartja valamennyi rendezvény tekintetében a részvételi feltételek, programok és egyéb körülmények bármikori egyoldalú módosításának a jogát, a résztvevők megfelelő értesítése mellett.

IV. Automatikusan gyűjtött információk

 • Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldhető a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el rendszer a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja weboldal, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.
 • A cookie-kra és azok alkalmazására külön Cookie Kezelési Szabályzat vonatkozik, amely a weboldalon elérhető.

V. Személyes adatok védelme

 • A Design Terminál Nonprofit Kft. weboldalának látogatása nem kötött semmilyen regisztrációhoz és azon keresztül a Felhasználó személyes adatait sem adja meg. Azonban a regisztráció lehetősége adott, így amennyiben mégis bármilyen személyes adat jut a Design Terminál Nonprofit Kft. tudomására, azt adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján, valamint a Társaság online felületén történő adatkezelés rendjére megalkotott és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatója alapján kezeli.
 • A Design Terminál Nonprofit Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

VI. Szavatosság és felelősségkorlátozás

 • A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a weboldalt.
 • Jelen weboldalt a Design Terminál Nonprofit Kft. az „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a Design Terminál Nonprofit Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Design Terminál Nonprofit Kft. kifejezetten elzárkózik.
 • A Design Terminál fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.
 • A Design Terminál Nonprofit Kft. és/vagy a nevében a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által a Design Terminál Nonprofit Kft. részére küldött elektronikus levél alapján Design Terminál Nonprofit Kft. által végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.
 • A Design Terminál Nonprofit Kft. és/vagy a nevében a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 • A Design Terminál Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges kárért, veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.
 • Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Design Terminál Nonprofit Kft. és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

VII. Egyéb és Záró rendelkezések

 • A Felhasználó nem végezhet a Design Terminál Nonprofit Kft. saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.
 • A Design Terminál Nonprofit Kft. saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult a jelen jogi tájékoztatót bármikor bármely módon módosítani, amelyről nem köteles a Felhasználókat előzetesen értesíteni. Bármely ilyen módosítás a weboldalon való közzététellel válik hatályossá.
 • A Felhasználók a weboldal meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁFF-et.
 • Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁFF többi rendelkezését nem érinti.
 • Jelen ÁFF a Design Terminál Nonprofit Kft. általi közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2018. 07. 01.

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVÉLRE!